PRZEZNACZENIE

Biofiltry służą do oczyszczania powietrza z instalacji działających w sposób ciągły zapewniając nieprzerwaną dystrybucje zanieczyszczonego powietrza do urządzenia. W większości przypadków biofiltry stosujemy w celu oczyszczania powietrza z komunalnych i zakładowych oczyszczalni ścieków, zakładów przeróbki osadu, kompostowni oraz sortowni odpadów komunalnych, jak również powietrza z procesów produkcyjnych.
Rodzaje związków jakie są usuwane dzięki tej metodzie: związki organiczne (np. LZO), związki nieorganiczne (np. siarkowodór, amoniak, merkaptany).

ZASADA DZIAŁANIA

Eliminacja (usuwanie) zanieczyszczeń powietrza odbywa się na drodze ich rozkładu na skutek aktywności życiowej bakterii zaszczepionej w materiale filtracyjnym biomasie. Jest to jedyna metoda eliminacji szkodliwych zanieczyszczeń z powietrza poprzez ich rozkład tlenowy. Wszystkie inne metody oczyszczania powietrza oparte są na zasadzie przeniesienia zanieczyszczeń w niezmienionej postaci do cieczy lub złoża sorpcyjnego.

ZALETY

Procesowe:
– możliwość oczyszczania związków zanieczyszczających powietrze o bardzo wysokiej oraz niskiej koncentracji

– wysoka skuteczność oczyszczania powietrza w całym deklarowanym okresie gwarancji,

– relatywnie niskie koszty eksploatacji w porównaniu do innych metod oczyszczania powietrza.

Użytkowe:
– wszystkie dobrane elementy, podzespoły oraz obudowa biofiltra wykonane są z materiałów odpornych na promieniowanie UV, oddziaływanie atmosfery, oddziaływanie związków zanieczyszczających powietrze i ich skroplin. W standardowym wykonaniu obudowa biofiltra wykonana jest z laminatu poliestrowo szklanego z odpowiednio dobranych surowców gwarantujących długotrwałą odporność na warunki eksploatacji i trwałość konstrukcyjną powyżej 20 lat.

– zużyty materiał filtracyjny nie jest odpadem niebezpiecznym w rozumieniu ustawy o odpadach.

EFEKT EKOLOGICZNY

Zastosowanie naszych urządzeń do oczyszczania powietrza gwarantuje spełnienie kryteriów oddziaływania na środowisko określonych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dz. U. Nr 16, Poz.87, co oznacza, że zastosowanie naszych urządzeń ograniczy negatywne oddziaływanie zakładu do granic terenu do której posiadany jest tytuł prawny, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Oczyszczanie powietrza przy zastosowaniu biofiltrów spełnia wymogi BAT, tj. Najlepszej Dostępnej Techniki dla większości gałęzi przemysłu w zakresie oczyszczania powietrza.

KARTA PRODUKTU