PRZEZNACZENIE

Skrubery służą do oczyszczania powietrza z instalacji działających w sposób ciągły lub okresowy. W większości przypadków skrubery stosujemy w celu oczyszczania powietrza z komunalnych i zakładowych oczyszczalni ścieków, zakładów przeróbki osadu, kompostowni oraz sortowni odpadów komunalnych, jak również powietrza z procesów produkcyjnych jako wstępny stopień oczyszczania powietrza przez biofiltrem.
Rodzaje związków jakie są usuwane dzięki tej metodzie: związki organiczne (np. LZO), związki nieorganiczne (np. siarkowodór, amoniak, merkaptany), przy czym wymagane jest aby związki zanieczyszczające powietrze były dobrze rozpuszczalne w wodzie.

ZASADA DZIAŁANIA

Metoda ta polega na „wypłukiwaniu” zanieczyszczeń powietrza przepływającego przez skruber na skutek zjawiska zwanego absorbcją, polegającego na przeniesieniu związków odorowych do środowiska wodnego w niezmienionej postaci (pochłanianie gazu przez wodę). W przypadku wysokich stężeń związków zanieczyszczających powietrze istnieje możliwość rozbudowy urządzenia o chemiczny stopień ich oczyszczania polegający na dozowaniu związków chemicznych do skrubera (np., kwas siarkowy, wodorotlenek sodu).

ZALETY

Procesowe:
– możliwość oczyszczania wyłącznie związków zanieczyszczających powietrze o bardzo wysokiej koncentracji,

– relatywnie wysoka skuteczność oczyszczania powietrza w całym deklarowanym okresie gwarancji,

– wysoka skuteczność oczyszczania powietrza od momentu włączenia urządzenia, co stwarza możliwość ich zastosowania w celu oczyszczania powietrza z okresowych emisji.

Użytkowe:
– wszystkie dobrane elementy, podzespoły oraz obudowa skrubera wykonane są z materiałów odpornych na promieniowanie UV, oddziaływanie atmosfery, oddziaływanie związków zanieczyszczających powietrze i ich skroplin. W standardowym wykonaniu obudowa skrubera wykonana jest z laminatu poliestrowo szklanego z odpowiednio dobranych surowców gwarantującą długotrwałą odporność na warunki eksploatacji i trwałość konstrukcyjną powyżej 20 lat.

EFEKT EKOLOGICZNY

W skojarzeniu z biofiltrami zastosowanie skruberów do oczyszczania powietrza gwarantuje spełnienie kryteriów oddziaływania na środowisko określonych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dz. U. Nr 16, Poz.87, co oznacza, że zastosowanie naszych urządzeń ograniczy negatywne oddziaływanie zakładu do granic terenu do której posiadany jest tytuł prawny, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
W szczególnych przypadkach, tj. dogodnej lokalizacji skrubera względem granic zakładu można opisany wyżej efekt ekologiczny można uzyskać bez konieczności powiązania skrubera z biofiltrem.

KARTA PRODUKTU